Privacyverklaring Workshoppen B.V.

Artikel 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Workshoppen B.V. is een onderneming gericht op het aanbieden van een ’one-stop-shopping’ platform waar bezoekers hun activiteiten en/of workshoppen eventueel gecombineerd met een locatie inclusief eten en/of drinken kunnen boeken. Met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Workshoppen B.V. gelden de
volgende wettelijke kaders:

  • De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
  • De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

Artikel 2. Omschrijving persoonsgegevens

Workshoppen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Workshoppen B.V. en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan Workshoppen B.V. heeft verstrekt. Workshoppen B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw
adresgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw betalingsgegevens en uw IP-adres.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Uw persoonsgegevens kunnen door Workshoppen B.V. worden verwerkt voor: het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te laten plaatsvinden, u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst, om de diensten/bedrijfsactiviteiten van Workshoppen B.V. te optimaliseren en om de relatie met u (als klant) te onderhouden.

Artikel 4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Workshoppen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie artikel 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 10 jaar worden bewaard (afgaande op de termijn die
de Belastingdienst stelt op het bewaren van administratie).

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens met derden

Workshoppen B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Workshoppen B.V. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan: externe (workshop) leveranciers en locatieverhuurders om de
dienstverlening door/bij ten uitvoer te brengen of goederen te leveren/retourneren, aan een administratiekantoor met betrekking tot de facturatie en administratie, aan transporteurs indien iemand als contactpersoon is opgegeven.

Artikel 6. Marketingactiviteiten

Workshoppen B.V. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging van gegevens, die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Workshoppen B.V. verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Workshoppen B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker 17 jaar of ouder is. Workshoppen B.V. raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat de persoonsgegevens van hun kinderen verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

Artikel 8. Beveiliging persoonsgegevens

Workshoppen B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Workshoppen B.V. zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Workshoppen B.V. beschermt de aan zijn toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van
verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt
van data, dan kunt u contact opnemen met Workshoppen B.V. (zie artikel 13 voor de contactgegevens).

Artikel 9. Rechten van betrokkenen

Workshoppen B.V. honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Workshoppen B.V. ), kan uitoefenen, dan wel inroepen. De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele
onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar
persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar: [email protected]. Workshoppen B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 10. Cookies

Workshoppen B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Workshoppen B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij uw eerste bezoek aan de
website heeft Workshoppen B.V. u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft Workshoppen B.V. uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

10.1 Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de website van Workshoppen B.V. adverteren of dat zij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Workshoppen B.V. te beïnvloeden.

10.2 Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Workshoppen B.V. gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Workshoppen B.V. verstrekt. Workshoppen B.V. krijgt op
deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar producten zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan
derden verstrekken.

10.3 Tracking cookies
Workshoppen B.V. maakt op haar website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. De cookies maken het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan de website van Workshoppen B.V. naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het voor Workshoppen B.V. mogelijk om u op die andere website advertenties te tonen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-
mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u.

10.4 Functionele cookies
De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen worden onthouden (bijvoorbeeld de taal waarin een bezoeker de website wil lezen). De functionele cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren.

10.5 Afmelden cookies

U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben
dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder
device en/of iedere browser uitvoeren.

Artikel 11. Wijziging Privacyverklaring

Workshoppen B.V. behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Workshoppen B.V. worden gepubliceerd: www.workshoppen.nl.

Artikel 12. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Workshoppen B.V. . Naast het recht om een klacht in te dienen bij Workshoppen B.V. , heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

Artikel 13. Contactgegevens Workshoppen B.V.

Bedrijfsnaam: Workshoppen B.V.
KvK-nummer: 84860901
Adres: Marconistraat 46
E-mail: [email protected]
Postcode en plaats: 7575AR Oldenzaal
Website: www.workshoppen.nl