Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Workshoppen B.V.

Tot stand gekomen op 8 september 2023

Workshoppen B.V. is gevestigd aan Marconistraat 46, 7575AR, te Oldenzaal en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 84860901.

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene VoorwaardenDe Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.
Workshoppen B.V.Workshoppen B.V. is een onderneming gericht op het verlenen van Diensten
(alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Workshoppen B.V. voor of
ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht).
OvereenkomstIedere Overeenkomst gesloten tussen Workshoppen B.V. en de
Opdrachtgever, gericht op het verlenen van de Diensten.
OpdrachtgeverDegene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Workshoppen
B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de
Opdrachtgever worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
ConsumentDe Opdrachtgever, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een
bedrijf of beroep (particuliere klant).
BedrijfDe Opdrachtgever, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een
bedrijf of beroep (zakelijke klant).
PartijWorkshoppen B.V. , dan wel de Opdrachtgever, tezamen te noemen de
“Partijen”.
TariefDe financiële vergoeding die de Opdrachtgever, voor de uitvoering van de
Diensten, aan Workshoppen B.V. dient te voldoen.
Dienstverlening op afstandDe Overeenkomst tussen Workshoppen B.V. en de Opdrachtgever, waarbij in
het kader van een door de Workshoppen B.V. georganiseerd systeem voor
Dienstverlening op afstand, bij het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend
gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op
afstand (zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen).
TegoedbonEen waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan bij inlevering
zonder betaling of tegen korting de Dienst wordt uitgevoerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Workshoppen B.V. en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Workshoppen B.V. , waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden ingeschakeld.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. Workshoppen B.V. en de Opdrachtgever zullen in overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen.

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Workshoppen B.V. zijn overeengekomen.

6. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes

1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Workshoppen B.V. zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen, lees: 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

2. Workshoppen B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

3. Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod, is Workshoppen B.V. daaraan niet gebonden. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

4. In het geval Workshoppen B.V. aan de Opdrachtgever een samengestelde prijsopgave verstrekt, is Workshoppen B.V. niet verplicht tot uitvoering van een gedeelte van de Diensten overeenkomstig een gedeelte van het opgegeven Tarief.

5. Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever de aanbieding en/of offerte tijdig, voordat zij is vervallen, heeft aanvaard.

2. De Overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Het is voor Opdrachtgever mogelijk om na het sluiten van de Overeenkomst, de reeds overeengekomen Dienst te annuleren. De volgende annuleringskosten worden in rekening gebracht bij Opdrachtgever:

▪ 15% van het totaalbedrag na het bevestigen van de boeking (boekingskosten);

▪ 50% van het totaalbedrag tussen de 30 en 15 dagen voor de workshop;

▪ 75% van het totaalbedrag tussen de 14 en 8 dagen voor de workshop;

▪ 100% van het totaalbedrag bij 7 dagen of minder voor de workshop;

▪ Het verschuldigde annuleringsbedrag wordt door Workshoppen B.V. teruggeboekt op het bij Workshoppen

B.V. bekende rekeningnummer van Opdrachtgever.

▪ Extra’s berekenen wij uiterlijk 7 dagen na uw uitje op een aanvullende factuur; extra deelnemers of andere toevoegingen worden na de workshop gefactureerd, deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.

4. Wijziging(en) aanbrengen aantal deelnemers:

▪ Het aantal deelnemers kan tot 14 dagen voorafgaand aan de betreffende workshop gewijzigd worden, met een maximaal verschil van 10%. Daarna kan dit enkel en alleen in overleg met de workshopaanbieder/verhuur/horecalocatie.

▪ Het verhogen van het aantal deelnemers is enkel mogelijk na goedkeuring van de workshopleverancier en is meestal kosteloos. Het verlagen van het aantal deelnemers brengt annuleringskosten met zich mee zoals genoemd in lid 3.

▪ Prijzen worden berekend op basis van het totaal aantal deelnemers. Verlaging van het totaal aantal deelnemers kan invloed hebben op de prijs per persoon doordat je in een andere prijsstaffel terecht komt. In dat geval wordt de meerprijs per persoon doorberekend aan Opdrachtgever.

▪ Wanneer bij een workshop/verhuurder/horecagelegenheid sprake is van een verplicht, minimaal aantal deelnemers, dan wordt minimaal dit bedrag aangehouden.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Workshoppen B.V. de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van eventuele financiële gevolgen. Partijen zullen in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2. Opdrachtgever kan tot 14 dagen voor aanvang van de workshop wijzigingen doorgeven. Denk hierbij aan wijzigingen voor het aantal personen, dieet wensen etc. Grote wijzigingen (zoals locatie en/of de inhoud van de mworkshop), zijn niet altijd mogelijk. Opdrachtgever dient voor het doorgeven van wijzigingen rechtstreeks contact op te nemen met de leverancier.

3. Op de webshoppagina van de workshop of activiteit staan de voorwaarden en benodigdheden van een locatie vermeld. Als de aanbieder bij aankomst op de locatie ontdekt dat de workshop of activiteit niet door kan gaan omdat de locatie niet aan deze eisen voldoet, kan de aanbieder ervoor kiezen de workshop of activiteit te annuleren. Er kan dan geen geld terug worden gevraagd. Wanneer na het boeken van de workshop of activiteit, blijkt dat de locatie niet voldoet aan de voorwaarden, dan kan de locatie i.o.m. Workshoppen B.V. en de aanbieder mogelijk gewijzigd worden. Neem voor meer informatie hieromtrent contact op met Workshoppen B.V.

4. Workshoppen B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Workshoppen B.V. kunnen worden toegerekend.

5. Wijzigingen in of aanvullingen van de oorspronkelijke Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk zijn aanvaard door de Partijen.

Artikel 6. Tarieven

1. De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. De Tarieven zijn inclusief extra kosten, zoals: begeleidingskosten, materiaalkosten, reis-, parkeerkosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien niet uitdrukkelijk een Tarief is overeengekomen, zal het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Workshoppen B.V..

4. Van alle bijkomende kosten zal Workshoppen B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 7. Wijziging Tarieven

1. Indien Workshoppen B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Tarief overeenkomt, is Workshoppen B.V. gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Tarief oorspronkelijk (bij het sluiten van de Overeenkomst) niet onder voorbehoud is gegeven.

2. Indien Workshoppen B.V. het voornemen heeft om het Tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan.

3. De Opdrachtgever is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het Tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij:

– De verhoging van het Tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Workshoppen B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;

– De verhoging van het Tarief oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, onderdelen, grondstoffen, lonen, verzendkosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

– Workshoppen B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen Tarief uit te voeren;

– Partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen op een datum langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 8. Dienstverlening op afstand: herroepingsrecht

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument

1. In het geval sprake is van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever (Consument) een aantal rechten, waaronder het recht om de Overeenkomst gedurende veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Herroeping van de Overeenkomst houdt in dat de Overeenkomst wordt ontbonden, de Opdrachtgever hetgeen reeds is ontvangen moet terugsturen (binnen veertien dagen na kennisgeving van de herroeping) en Workshoppen B.V. het reeds betaalde Tarief moet terugbetalen (binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping).

2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

– Financiële Diensten;

– Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

– Diensten van persoonlijke aard;

– Diensten die op maat zijn gemaakt voor de Opdrachtgever.

3. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Te meer vervalt het herroepingsrecht indien Workshoppen B.V. met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra Workshoppen B.V. de Dienst volledig heeft verricht. De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf

4. Workshoppen B.V. doet er alles aan om de Opdrachtgever via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Diensten. Het is voor de Opdrachtgever, in de hoedanigheid van een Bedrijf, niet mogelijk om een reeds gesloten Overeenkomst te herroepen.

Artikel 9. Uitvoering Diensten

1. Workshoppen B.V. zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Workshoppen B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Diensten kunnen worden uitgevoerd op locatie van Workshoppen B.V. , op locatie van de Opdrachtgever of op een door de Opdrachtgever gekozen derden locatie.

4. Wanneer Opdrachtgever en/of deelnemers te laat op de afgesproken locatie is/zijn –of om een andere reden niet op tijd met het evenement kan/kunnen starten- heeft de leverancier (workshopleverancier/locatie) het recht zich aan de afgesproken duur en eindtijd te houden, zoals reeds eerder overeengekomen zonder dat dit enige invloed heeft op de overeengekomen prijs. Het is aan de workshop-/locatie leverancier of zij op verzoek van Opdrachtgever hierin willen/kunnen afwijken, op welke wijze en tegen welke eventuele meerprijs dit is. Met workshopleverancier wordt niet Workshoppen B.V. bedoeld maar de workshopleverancier waarvoor wij de boeking hebben geregeld.

5. Volg te allen tijden de aanwijzingen van de begeleiding op, dit in verband met de veiligheid.

6. Eigen consumpties zijn niet toegestaan op de locaties waarmee Workshoppen B.V. samenwerkt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wel kun je op je eigen locatie zelf zorgdragen voor de catering.

7. Het is te allen tijden verboden om/of drugs (in welke vorm dan ook) te gebruiken/ te bezitten/ verhandelen, hinderlijk gedrag, ongewenste intimiteiten, agressie, racistisch –gedrag te vertonen. Indien en voor zover dergelijke gevallen zich voordoen heeft de leverancier te allen tijden het recht de persoon/deelnemer uit te sluiten en/of het evenement stop te zetten.

8. Om alles soepel te laten verlopen moet de locatie bereikbaar zijn via een vlakke, verharde weg zonder drempels. De afstand tussen de locatie en de parkeergelegenheid mag maximaal 20 meter bedragen. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dan kan dit invloed hebben op de starttijd/duur/uitvoer/prijs van de overeengekomen overeenkomst.

9. Bij sommige workshops of activiteiten wordt er een minimale leeftijd gehanteerd. Ook voor de betreffende locatie(s) kunnen voorwaarden gelden. Dit staat altijd aangegeven bij de overige informatie op de webpagina van de workshops en hieraan dient men te voldoen.

10. De workshop of activiteit gaat bij slecht weer gewoon door. Bij een heftige/hevige storm kan de workshop of activiteit in overleg met de aanbieder (tijdelijk) worden stilgelegd. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie.

11. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Workshoppen B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Workshoppen B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

12. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie, gegevens, instructies en documenten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Workshoppen B.V. .

13. Indien de voorgaande informatie, gegevens, instructies en documenten niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft Workshoppen B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Uitvoeringstermijn

1. De uitvoering van de Diensten zal plaatsvinden binnen een door Workshoppen B.V. opgegeven termijn. Deze termijn is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

2. Indien Workshoppen B.V. informatie, gegevens, instructies of documenten nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Workshoppen B.V. heeft verstrekt.

3. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Workshoppen B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Workshoppen B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de Diensten uit te voeren.

4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Workshoppen B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In het geval Workshoppen B.V. binnen deze termijn niet over gaat tot uitvoering, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 11. Betaling

1. Betaling van het Tarief vindt plaats door middel van overmaking op een door Workshoppen B.V. aangewezen bankrekening, op een door Workshoppen B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Overmaking geschiedt middels iDEAL dan wel factuur.

2. Betaling geschied vooraf, tijdens de boeking.

3. Indien anders overeengekomen kan betaling (deels) achteraf geschieden.

4. Bij betaling op rekening worden administratiekosten in rekening gebracht.

5. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

6. Workshoppen B.V. is gerechtigd om de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren.

7. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

8. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

10. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Workshoppen B.V. en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Workshoppen B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Incassokosten

1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

2. Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Workshoppen B.V. pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Workshoppen B.V. de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13. Tegoedbon

1. Een Tegoedbon kan alleen worden besteed bij Workshoppen B.V. .

2. De Opdrachtgever dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. In het geval van verlies of diefstal van een Tegoedbon vindt er geen vergoeding plaats.

3. Een Tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur die op de Tegoedbon is vermeld.

4. Een Tegoedbon kan niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

5. In het geval van Dienstverlening op afstand kan een Tegoedbon binnen veertien dagen na aanschaf worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kan een Tegoedbon niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 14. Opschorting

1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Workshoppen B.V. het recht om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Daarnaast is Workshoppen B.V. bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:

– Na het sluiten van de Overeenkomst Workshoppen B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

– De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Workshoppen B.V. kan worden gevergd.

3. Bij opschorting behoudt Workshoppen B.V. het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Ontbinding

1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Workshoppen B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Daarnaast is Workshoppen B.V. bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

– Na het sluiten van de Overeenkomst Workshoppen B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

– De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Workshoppen B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Workshoppen B.V. kan worden gevergd;

– De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom;

– De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

– De Opdrachtgever is komen te overlijden.

3. Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Workshoppen B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Workshoppen B.V. de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Workshoppen B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Workshoppen B.V. geleden schade.

Artikel 16. Overmacht

1. In het geval Workshoppen B.V. een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is er sprake van een tekortkoming aan haar zijde. Een tekortkoming kan niet aan Workshoppen B.V. worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval is sprake van overmacht. In het geval van overmacht zijn de Partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Workshoppen B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Workshoppen B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Workshoppen B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Workshoppen B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Zowel Workshoppen B.V. als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Workshoppen B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmacht situatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

4. Indien Workshoppen B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Workshoppen B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

5. Al het voorgaande geldt ook voor de Opdrachtgever indien sprake is van overmacht aan zijn/haar zijde.

Artikel 17. Conformiteit, onderzoekstermijn

1. Indien de uitgevoerde Diensten naar mening van de Opdrachtgever niet overeenkomstig de Overeenkomst zijn uitgevoerd en/of zijn geleverd, dient de Opdrachtgever dit tijdig (zie volgende alinea) aan Workshoppen B.V. te melden. Workshoppen B.V. zal vervolgens beoordelen of de uitgevoerde Diensten in aanmerking komen voor eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling.

2. Workshoppen B.V. wil jou en alle deelnemers een onvergetelijke ervaring bezorgen. Mocht er iets niet helemaal naar wens verlopen, overleg dit dan direct ter plaatse met de workshopbegeleider/verhuurder/horecamanager zodat zij dit kunnen verhelpen. Indien en voor zover er geen bevredigende oplossing wordt gevonden neem dan contact op met Workshoppen B.V. om te bemiddelen in een passende oplossing. Van iedereen, deelnemers en aanbieders van workshops dan wel activiteiten wordt een gepaste en professionele houding verwacht.

3. De Opdrachtgever is gehouden om de uitgevoerde Diensten op het moment van oplevering, maar in ieder geval binnen 48 uur dagen na oplevering, te onderzoeken.

4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Workshoppen B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

5. Indien de Opdrachtgever tijdig melding maakt van de eventuele gebreken, blijft de Opdrachtgever desalniettemin verplicht tot afname en betaling van de Diensten, tenzij de Diensten geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 18. Schade en aansprakelijkheid

1. Workshoppen B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade, mits die directe schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Workshoppen B.V. . Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

– Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;

– Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

– Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

– Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

2. Workshoppen B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever), niet voor schade, van welke aard dan ook, doordat Workshoppen B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Workshoppen B.V. kenbaar behoorde te zijn) en niet voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

3. Wanneer de leverancier/verhuurder in gebreke is, ligt de volledige verantwoordelijkheid hieromtrent bij de leverancier/verhuurder. Workshoppen B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade –in welke vorm dan ook- die door/tijdens het evenement is ontstaan.

4. Indien Workshoppen B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Workshoppen B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Workshoppen B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.

5. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Workshoppen B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, schriftelijk, na het ontstaan van de schade aan Workshoppen B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 19. Vrijwaring en verjaringstermijn

1. De Opdrachtgever vrijwaart Workshoppen B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

2. Indien Workshoppen B.V. door derden mocht worden aangesproken, is de Opdrachtgever gehouden Workshoppen B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Workshoppen B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3. Voor alle vorderingen jegens Workshoppen B.V. en de door Workshoppen B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 20. Klachtenregeling

1. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent de wijze waarop Workshoppen B.V. haar bedrijfsactiviteiten uitvoert, kan de Opdrachtgever via de e-mail een klacht indienen.

2. De Opdrachtgever dient een klacht in te dienen binnen 48 uur nadat de Opdrachtgever kennis heeft genomen van het bestaan van de klacht.

3. Workshoppen B.V. behandelt alle klachten vertrouwelijk.

4. Workshoppen B.V. zal er naar streven om de klacht binnen één maand af te handelen.

Artikel 21. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

1. Workshoppen B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Workshoppen B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22. Verwerking van persoonsgegevens

1. Bij de uitvoering van de Diensten verwerkt Workshoppen B.V. persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Workshoppen B.V. in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

2. De persoonsgegevens die de Opdrachtgever aan Workshoppen B.V. verstrekt, zal Workshoppen B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Workshoppen B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3. workshoppen B.V. zal de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de Diensten of het afhandelen van een eventuele klacht.

4. Het is Workshoppen B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

5. De Opdrachtgever heeft een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

6. De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Artikel 23. Cookies

1. Bij het bezoeken van de website van Workshoppen B.V. , kan Workshoppen B.V. informatie van de Opdrachtgever verzamelen over het gebruik van de website door middel van cookies. Bij het bezoeken van de website dient de Opdrachtgever zelf aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het gebruik van cookies.

2. De informatie die Workshoppen B.V. verzamelt door middel van cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 24. Nieuwsbrief

1. De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

2. De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

3. De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. Nadat de Opdrachtgever zich heeft afgemeld, zal hij/zij geen nieuwsbrief meer ontvangen.

Artikel 25. Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Workshoppen B.V. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

2. Workshoppen B.V. zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen zullen van kracht zijn na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen.

3. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Workshoppen B.V. bereid is om de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de oorspronkelijk geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 26. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Workshoppen B.V. onderdeel is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.

2. Geschillen tussen Workshoppen B.V. en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Workshoppen B.V. is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Artikel

27. Vindplaats Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Workshoppen B.V. en gedeponeerd bij de KvK onder nummer: 84860901.